English    Français    Deutsch    Español    Русский    עברית    العربية    Nederlands    Svenska 
Start > Over Eappi > Over Eappi

Over Eappi

Olive branch. Photo: EAPPI, 2007.

Visie

Het Programma voor Oecumenische Begeleiding in Palestina en Israël (EAPPI) heeft als doel lokale en internationale inspanningen te steunen om een eind te maken aan de Israëlische bezetting en tot een oplossing te komen van het Palestijns-Israëlische conflict met een rechtvaardige vrede, gebaseerd op het internationale recht en de relevante resoluties van de Verenigde Naties.

Missie

De missie van het EAPPI is Palestijnen en Israëli’s te begeleiden bij hun geweldloze acties en zich gezamelijk in te spannen voor de bevordering en handhaving van het recht en voor de beëindiging van de bezetting. Deelnemers aan het programma houden schendingen van de mensenrechten en van het internationale humanitaire recht bij en doen hiervan verslag, steunen het geweldloze verzet samen met lokale Palestijnse christenen en moslims en Israëlische vredesactivisten, bieden bescherming door hun geweldlose aanwezigheid en dragen bij aan de bevordering van het openbaar beleid. Meer in het algemeen tonen ze zich solidair met de kerken en met iedereen die strijdt tegen de bezetting.

Beginselen

Het EAPPI is gebaseerd op de beginselen van het internationale humanitaire recht en de mensenrechten, de resoluties van de Veiligheidsraad, de Algemene Vergadering en de Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties daarbij inbegrepen. Eén van de leidende principes is dat van de “principiële onpartijdigheid”, daar de Gedragscode van het EAPPI bepaalt: “Wij kiezen geen partij in dit conflict en wij discrimineren niemand, maar we zijn niet onpartijdig ten aanzien van de beginselen van de mensenrechten en het internationale humanitaire recht. We zijn loyaal aan de armen, de onderdrukten en de gemarginaliseerden. We willen alle betrokkenen bij dit conflict helpen, op eerlijke en onpartijdige wijze, in woord en daad.”

Het EAPPI is tevens gebaseerd op de overtuiging dat de bezetting niet alleen schadelijk is voor de Palestijnen, maar ook voor de Israëli’s, en komt voort uit bezorgdheid om het lijden van beide volken. De menselijkheid van alle betrokkenen bij dit conflict, zowel de veroorzakers van geweld en de schending van mensenrechten als de slachtoffers ervan, wordt erkend, maar het programma is solidair met degenen, aan beide kanten van het conflict, die zonder geweld proberen een eind te maken aan de bezetting en tot een rechtvaardige vrede te komen.

Ook streeft het EAPPI ernaar de plaatselijke bevolking te leren zichzelf en elkaar te beschermen en elkaar te vertrouwen, zodat de onderlinge afhankelijkheid van mensen benadrukt wordt.

Doelstellingen

Het begeleiden van Palestijnen en Israëli’s bij hun geweldloze acties en hun gezamenlijke inspanningen ter bevordering van het recht en om een eind te maken aan de bezetting is de missie. Enkele concrete doelstellingen zijn:

  • Deelnemen aan het dagelijks leven van burgers, zowel in Israël als in Palestina, van de kerken en de christelijke gemeenschappen;

  • Zichtbaar aanwezig zijn in de gemeenschappen, op plaatsen en bij gebeurtenissen waar de risico’s groot zijn, bij voorbeeld vlakbij Israëlische nederzettingen en de muur;

  • Actief luisteren naar de ervaringen van de plaatselijke bevolking en stem geven aan degenen die dagelijks te lijden hebben van de bezetting door hierover in het openbaar te spreken en te schrijven;

  • Het gedrag van de Israëlische soldaten in de gaten houden (bijv. bij de checkpoints en tijdens demonstraties), contacten aanknopen met bevoegde oganisaties en autoriteiten om die te verzoeken in te grijpen;

  • Op geweldloze wijze schenders van mensenrechten op hun gedrag aanspreken;

  • Geschriften, getuigenissen en analyses uit de eerste hand en van goede kwaliteit verzamelen;

  • Begeleiders die getuige zijn van schendingen van mensenrechten, leggen dit vast en gebruiken het om regeringen, internationale organisaties en de pers ontvankelijk te maken, zodat er maatregelen genomen worden.

  • Lokale, nationale en internationale media mobiliseren;

  • Deelnemen aan internationale activiteiten ter bevordering van en handhaving van de mensenrechten en het opbouwen van netwerken die de toestand van de mensenrechten in Palestina onder de aandacht brengen.

Voorgeschiedenis

In 2001 riepen de kerken in Jeruzalem de Wereldraad van Kerken op tot solidariteit met de kerken en de mensen van Palestina en Israël en tot het opzetten van een begeleidingsprogramma waarin de internationale oecumenische gemeenschap een rol zou spelen, nauw verbonden met de plaatselijke kerken, en waarin eerdere ervaringen zouden worden opgenomen en ontwikkeld. Na ampel beraad over de haalbaarheid van een dergelijk programma werd het EAPPI uiteindelijk goedgekeurd door het uitvoerend comité van de Wereldraad en aanvankelijk als onderdeel van de oecumenische campagne van de Wereldraad tegen de illegale bezetting van Palestina opgezet.

Deelnemende kerken zijn toen op zoek gegaan naar begeleiders die enkele maanden als vrijwillig oecumenisch begeleider naar Israël en Palestina wilden en sindsdien is het EAPPI operationeel.

Read some of the WCC policy documents voor meer achtergrondinformatie over het EAPPI programma.